Lotta Wass
Lotta Wass

Välkommen till Lotta Wass KBT-mottagning i Norrtälje!

Jag är legitimerad psykoterapeut samt auktoriserad KBT-terapeut genom "Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier" (sfKBT)". Jag är även medlem av Beteendeterapeutiska föreningen (BTF). Som legitimerad och praktiserande psykoterapeut omfattas jag av Socialstyrelsens, sfKBT:s och BTF:s etiska riktlinjer som har till syfte att vara ett skydd för dig som klient.

Min psykoterapimottagning utgår från evidensbaserad KBT, dvs. kognitiv beteendeterapi, men som terapeut använder jag mig också av annan relevant teoribildning och metod,
som t ex. anknytningsteori, utvecklingspsykologi och schematerapi. Det som styr innehållet är ditt mål med terapin och den problematik du vill få hjälp med.

Välkommen att ta kontakt om du har några frågor eller om du vill boka en tid!

Exempel på områden du kan få hjälp med är:

 • Stress, utmattning. Höga krav på att lyckas och/eller finnas till för andra
 • Sömnsvårigheter
 • Oro ångest. Även s.k. ångestsyndrom som t. ex. panikångest, social fobi, tvång, hälsoångest eller generaliserad ångest (GAD).
 • Fobi
 • Återkommande konflikter i nära relationer eller på arbetet
 • Återkommande rädsla för att bli avvisad/övergiven i nära relationer
 • Svårigheter att bryta negativa livsmönster eller negativa relationer
 • Svårigheter att kontrollera känslor eller impulser
 • Nedstämdhet, depression, känsla av tomhet och likgiltighet
 • Behov av stöd och handledning i livs- eller arbetssituation

KBT - kognitiv beteendeterapi

Allmänt om KBT

ormbunkar

KBT baseras på ett vetenskapligt synsätt och har ett massivt forskningsstöd när det gäller t.ex. stress, depression, ångest, sömnsvårigheter, fobi, relationssvårigheter och emotionell instabilitet.

Terapin är direkt och rakt på sak, och fokuserar oftast på vilket sätt de upplevda problemen påverkar här och nu. Behandlingen är tidsbegränsad och antalet sessioner varierar oftast mellan 5 och 20 gånger.

I KBT uppmuntras du att identifiera dina tankefällor, s.k. negativa automatiska tankar, och att sedan under trygga former testa dem genom nya erfarenheter för att på så sätt få möjligheter att dra egna nya slutsatser.

I terapin uppmärksammas också den funktion det nuvarande beteendet har på både kort och lång sikt. Vid exempelvis social fobi känns det ju oftast bäst på kort sikt att undvika sociala situationer, vilket tyvärr leder till att osäkerheten på lång sikt ökar.

Hemuppgifter och beteendeexperiment mellan sessionerna är ett viktigt inslag för att terapin skall ge gott resultat. Genom detta får du möjlighet att göra nya erfarenheter och kan på så sätt börja tolka situationer på ett nytt sätt.

I KBT arbetar man tillsammans, och fokuserar kring konkreta problem utifrån det mål som du satt upp. Terapeuten uppmuntrar dig att utnyttja din inneboende självreflektion, vilket innebär att du och terapeuten, likt två forskare, tillsammans försöker finna lösningar.

Terapeutens hållning skall vara respektfull, öppen och personlig, och relationen i terapin bör präglas av värme, empati och samverkan. En god allians mellan dig och terapeuten har enligt forskningsresultat avgörande betydelse för graden av framgång med terapin. Terapeuten bidrar med kunskap om den kognitiva metoden, medan du bidrar med kunskap om dig själv och dina symptom.

äpple

För mer info om KBT se:

Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi
www.cbti.se

sfKBT (Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeterapeutiska Terapier)
www.sfkbt.se

Beteendeterapeutiska föreningen
www.KBT.nu


Hur går det till?

En kognitiv terapi börjar med att vi tillsammans kartlägger aktuella symtom eller problem du vill få hjälp med. Om det gäller ett avgränsat problem, arbetar vi mer ”här och nu” i en s.k. korttidsterapi. Redan första eller andra sessionen kan då en bedömning göras av hur många samtal som kan behövas för att du skall nå ditt mål.

Om det gäller en mångårig problematik gör vi en mer noggrann kartläggning för att lyfta fram styrkor och svårigheter, samt skapa förståelse för hur olika livshändelser kan ha format de aktuella problemen. Oftast kan vi då efter 2 – 3 gånger göra en gemensam bedömning om ditt mål och omfattningen av terapin.


Pris

Privat betalande: 60 minuter per session à 1.100 kr

För företag: 60 minuter per session á 1.100 kr + moms

Betalning sker, om inte annat önskas, via faktura som skickas en gång per månad. Vid återbud senare än 24 timmar före inbokad tid, debiteras fullt arvode.

Då jag är legitimerad psykoterapeut har jag avtal och samarbete med de flesta förekommande försäkringsbolag (se under fliken samarbetspartners – försäkringsbolag). Om du har en privat sjukvårdsförsäkring där psykoterapeut ingår, kan du kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på när/hur du kan använda den. Alternativt kan du rådgöra med din läkare och be om en remiss.

Utbildning och erfarenhet

diver

Sedan 1995 har jag arbetat som organisationskonsult/beteendevetare inom företagshälsovården. Uppdragen gällde främst insatser och utbildningar inom psykosocial arbetsmiljö, rehabilitering, kommunikation och ledarskap. Innan dess var jag verksam som beteendevetare/forskningsingenjör i ett forskningsprojekt som drevs av Arbetslivsinstitutet och Yrkesmedicin på Karolinska sjukhuset.

Efter min grundläggande psykoterapeututbildning 2004 har jag inom företagshälsovården arbetat med stödjande samtal, rehabilitering och psykoterapi. Vanliga områden har varit stress, utmattning, depression, ångest, sömnsvårigheter, kris, trauma och konflikter på arbetet.

Sedan jag blev legitimerad psykoterapeut 2012 har jag övergått till att ha egen KBT-mottagning i Norrtälje. För närmare beskrivning, se flik ”Lotta Wass”.

 

Utbildningar i urval

 • Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, grundutbildning i schematerapi, modul C, 2014
 • Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, grundutbildning i schematerapi, modul B, 2013
 • Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, 3-årig legitimationsgrundande påbyggnadsutbildning i kognitiv – beteendeinriktad terapi, 90 högskolepoäng, 2012
 • Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, grundutbildning i schematerapi, modul A, 2011
 • Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, introduktionsutbildning i kognitiv-beteendeinriktad terapi och schematerapi, 2007.
 • Arbetsgruppen för Utbildning och Handledning i Stockholm, 2-årig grundläggande psykoterapiutbildning, 40 *högskolepoäng, 2004
 • Gestaltakademin, 2-årig gestaltterapi i psykosocialt arbete för individ – grupp - familj, 1999
 • Stockholms universitet, personalvetarexamen med inriktning på grupp- och organisationspsykologi,140 *högskolepoäng, 1995
 • Högskolan i Östersund, social linje, 40 *högskolepoäng, 1978

* S.k. gamla högskolepoäng, en termins heltidsstudier före 1/7 2007 motsvaras av 20 högskolepoäng (jämfört med nuvarande system varje termins heltidsstudier ger 30 poäng).

Samarbetspartners - försäkringsbolag

smultron

Bliwa
Capio
DKV Hälsa
Euro Accident
Falck Healthcare
Folksam
Förenade Liv
Gjensidige Forsikring
If
Ikano
Länsförsäkringar
SEB Trygg & Liv
Skandia Bank & Försäkring
Skandia Lifeline
Skattebetalarna, privat sjukvård
Sophiahemmet Rehab Center
Trygg Hansa

Kontakt

mottagningen

Om du har frågor eller vill boka en tid, går det bra att kontakta mig via telefon eller mail.

Mobil:
0708 – 13 92 98

E-post: lottawass.kbt@gmail.comBesöksadress
Lilla Brogatan 8B, 1 tr
Norrtälje

Hitta hit »